و... پخش انواع فرمت های صوتی mp3 مکالمه و شماره گیری تماس پاسخ به تماس های وارده و

بالا